In the Press

Irridu nirrealizzaw li Il-kliem ta’ mibieghda huwa tassew perikoluz u li jwassal ghal konsegwenzi fatali

Il-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engerer kkundanna minghajr riservi l-femicidju brutali u babaru ta’ nhar il-Hadd li ghadda, li hasad l-hajja tat-tfajla Pollakka Paulina Dembska, filwaqt li qajjem sentiment ta’ rabja u niket mal-irkejjen kollha tas-socjeta’ Maltija. Filwaqt li esprima d-dispjacir tieghu li ghal darb’ ohra Malta dahlet f’sena gdida ffacjata minn femicidju iehor, Engerer emfasizza kif certu kummenti li jesprimu mibieghda lejn certu gruppi u minoranzi, specjalment dawk misoginisti, jista’ jkollhom fuq persuna u jwassluh sabiex jaghmel atti moqzieza fuq haddiehor - bhalma gara fil-kaz tal- Hadd li ghadda. ‘Mhuwiex bizzejjed li nikkundannaw dak li gara. Imma ghandna nassiguraw li jkolna ligijiet fis-sehh sabiex jipprotegu lin-nisa, bniet u tfal taghna milli jigu trattati b’dan ‘l mod min nies li jemmnu li ghandhom d-dritt li jaghmlu huma fuq gisem haddiehor,’ kkummenta Engerer. Huwa fakkar ukoll fl-importanza li jkolna instrumenti fil-ligi taghna li kemm jista jkun jissalvagwardjaw d-drittijiet tan-nisa minn atti ta’ vjolenza. Huwa ta’ ezempju tal-Konvenzjoni t’Istanbul, li giet rratifikata u enforzata f’Malta minn Gvern Laburista fis-sena 2014. Engerer semma kif r ratifikazzjoni ta’ din l-konvenzjoni ‘ma jfissirx biss li ffirmajna konvenzjoni u b’hekk kkundannajna l-vjolenza fuq n-nisa. B’hekk ddahhlu pieni hafna aktar horox fuq dawk li jinsabu hatja li amlu atti vjolenti fuq nisa, bil-ghan li tipprevjeni aktar attakki milli jsiru u jelimina ghal kollox kull tip ta’impunita’ li jsita jgawdi minnha l-aggressur.’ Huwa esprima wkoll l-fatt li wiehed jrid jara dan l-qtil minn tliet lenti differenti li wasslu sabiex dan sehh. Apparti li kien femicidju, att ta’vjolenza fuq mara, rridu naghtu kaz ukoll l-ementi kemm ta’sahha mentali, u anka ta’ fanaticizmu religjuz. Dan hekk kif hareg li l-allegat qattiel kien ibati minn problemi ta’ sahha mentali, filwaqt li attenda laqghat ta’ setta partikolari, li kemm l-darba sabet ruhha f’kontroversja dwar kummenti omofobici, li jesprimi ukoll mibieghda kontra nies LGBTIQ. ‘Din hija realta’ tassew problematika, hekk kif hemm hafna persuni li ghal ragunijiet differenti ma jinsabux fi stat ta’ sahha mentali tajba, jispiccaw isibu ruhhom parti minn dawn il-msejha knejjes radikali, fejn minflok jircievu ghajnuna professjonali minghand psikjatra, jigu mgharrqa li ser jigu ahjar permezz ta’ talb kontinwu, u jispiccaw ‘brainwashed’ b’certu ideat estremi li frankament jaghmlu aktar hsara ghas-sahha mentali taghhom,’ kompla Engerer. Fuq l-istess tema, Engerer kkundanna bla qies l-kummenti li ghamel r-Reverendu David Muscat, fej fuq Facebook kkumpara lill-persuni LGBTIQ ma’ mard serju bhall-kancer, u tenna li huwa ahjar li tkun ppossedut mix-xitan milli tkun omosesswali. ‘Dan huwa inaccettabbli f’Malta tal-2022, u huwa meqjus bhala reat ta’ mibieghda lejn l-kommunita’ LGBTIQ. Filwaqt li lqajt l-kummenti iebsin tal-Arcisqof fil-konfront ta’ dan il-qassis, dan mhuwiex reat li jigi solvut sempliciment bi kliem b’sahhtu. Huwa ghalhekk li flimkien ma’ ghexieren ta’ membri tal-pubbliku, fosthom zewg Ministri Laburisti, tlabt lill-pulizija tinvestiga dan id-diskors ta’ mibieghda u tiehu azzjoni kontra dan l-att kriminali.’ Engerer temm billi jghid li huwa grazzi ghal-ligijiet li dahhal Gvern Laburista f’dawn l-ahhar snin li reati bhal dawn jistghu jwasslu ghal pieni horox fuq min jxerred dawn l-kliem ta’mibieghda, hekk kif kulhadd ghandu d-dritt jghixu hajtu kif irid fil-paci, minghajr ma jigi mghajjar jew ggudikat.

MEP Cyrus Engerer


It-Torċa

My EP Work

Dashing from one meeting to another, to debating groundbreaking legislation with colleagues, stopping to give interviews to the media, or drafting resolutions - there are truly no two days which are identical at the European Parliament. However, our goal remains constant: to work for a stronger Europe which is just and equal, a Europe which we all are proud to call our home.

In the Press

Il-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engerer kkundanna minghajr riservi l-femicidju brutali u babaru ta’ nhar il-Hadd li ghadda, li hasad l-hajja tat-tfajla Pollakka Paulina Dembska, filwaqt li qajjem sentiment ta’ rabja u niket mal-irkejjen kollha tas-socjeta’ Maltija. Filwaqt li esprima d-dispjacir tieghu li ghal darb’ ohra Malta dahlet f’sena gdida ffacjata minn femicidju iehor, Engerer emfasizza kif certu kummenti li jesprimu mibieghda lejn certu gruppi u minoranzi, specjalment dawk misoginisti, jista’ jkollhom fuq persuna u jwassluh sabiex jaghmel atti moqzieza fuq haddiehor - bhalma gara fil-kaz tal- Hadd li ghadda. ‘Mhuwiex bizzejjed li nikkundannaw dak li gara. Imma ghandna nassiguraw li jkolna ligijiet fis-sehh sabiex jipprotegu lin-nisa, bniet u tfal taghna milli jigu trattati b’dan ‘l mod min nies li jemmnu li ghandhom d-dritt li jaghmlu huma fuq gisem haddiehor,’ kkummenta Engerer. Huwa fakkar ukoll fl-importanza li jkolna instrumenti fil-ligi taghna li kemm jista jkun jissalvagwardjaw d-drittijiet tan-nisa minn atti ta’ vjolenza. Huwa ta’ ezempju tal-Konvenzjoni t’Istanbul, li giet rratifikata u enforzata f’Malta minn Gvern Laburista fis-sena 2014. Engerer semma kif r ratifikazzjoni ta’ din l-konvenzjoni ‘ma jfissirx biss li ffirmajna konvenzjoni u b’hekk kkundannajna l-vjolenza fuq n-nisa. B’hekk ddahhlu pieni hafna aktar horox fuq dawk li jinsabu hatja li amlu atti vjolenti fuq nisa, bil-ghan li tipprevjeni aktar attakki milli jsiru u jelimina ghal kollox kull tip ta’impunita’ li jsita jgawdi minnha l-aggressur.’ Huwa esprima wkoll l-fatt li wiehed jrid jara dan l-qtil minn tliet lenti differenti li wasslu sabiex dan sehh. Apparti li kien femicidju, att ta’vjolenza fuq mara, rridu naghtu kaz ukoll l-ementi kemm ta’sahha mentali, u anka ta’ fanaticizmu religjuz. Dan hekk kif hareg li l-allegat qattiel kien ibati minn problemi ta’ sahha mentali, filwaqt li attenda laqghat ta’ setta partikolari, li kemm l-darba sabet ruhha f’kontroversja dwar kummenti omofobici, li jesprimi ukoll mibieghda kontra nies LGBTIQ. ‘Din hija realta’ tassew problematika, hekk kif hemm hafna persuni li ghal ragunijiet differenti ma jinsabux fi stat ta’ sahha mentali tajba, jispiccaw isibu ruhhom parti minn dawn il-msejha knejjes radikali, fejn minflok jircievu ghajnuna professjonali minghand psikjatra, jigu mgharrqa li ser jigu ahjar permezz ta’ talb kontinwu, u jispiccaw ‘brainwashed’ b’certu ideat estremi li frankament jaghmlu aktar hsara ghas-sahha mentali taghhom,’ kompla Engerer. Fuq l-istess tema, Engerer kkundanna bla qies l-kummenti li ghamel r-Reverendu David Muscat, fej fuq Facebook kkumpara lill-persuni LGBTIQ ma’ mard serju bhall-kancer, u tenna li huwa ahjar li tkun ppossedut mix-xitan milli tkun omosesswali. ‘Dan huwa inaccettabbli f’Malta tal-2022, u huwa meqjus bhala reat ta’ mibieghda lejn l-kommunita’ LGBTIQ. Filwaqt li lqajt l-kummenti iebsin tal-Arcisqof fil-konfront ta’ dan il-qassis, dan mhuwiex reat li jigi solvut sempliciment bi kliem b’sahhtu. Huwa ghalhekk li flimkien ma’ ghexieren ta’ membri tal-pubbliku, fosthom zewg Ministri Laburisti, tlabt lill-pulizija tinvestiga dan id-diskors ta’ mibieghda u tiehu azzjoni kontra dan l-att kriminali.’ Engerer temm billi jghid li huwa grazzi ghal-ligijiet li dahhal Gvern Laburista f’dawn l-ahhar snin li reati bhal dawn jistghu jwasslu ghal pieni horox fuq min jxerred dawn l-kliem ta’mibieghda, hekk kif kulhadd ghandu d-dritt jghixu hajtu kif irid fil-paci, minghajr ma jigi mghajjar jew ggudikat.

MEP Cyrus Engerer


It-Torċa

Share

My EP Work

Dashing from one meeting to another, to debating groundbreaking legislation with colleagues, stopping to give interviews to the media, or drafting resolutions - there are truly no two days which are identical at the European Parliament. However, our goal remains constant: to work for a stronger Europe which is just and equal, a Europe which we all are proud to call our home.